Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

a) 49,04 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 24,52 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

 Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.

Nové zmluvy

Z dôvodu zjednodušenia administratívy v prípade zmeny údajov týkajúcich sa školy (zmena štatutára, zmena názvu alebo sídla, zmena čísla účtu) sa so školou uzatvorí nová zmluva o vyplácaní štipendií,
v ktorej podľa  článku VI ods. 1  je povinnosťou školy včas ohlásiť  zmenu údajov s priložením kópie príslušného dokladu.  Podpísaním novej zmluvy odpadá povinnosť zmeny údajov riešiť podpísaním príslušného dodatku.

K podpísaniu novej zmluvy so školou dôjde v čase  prvej zmeny údajov týkajúcej sa školy.

Pre viac informácii kontaktujte Mgr. Agátu Uliankovú, vedúcu Strediska stredoškolských štipendií.

Korešpondenčná adresa štipendií:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Stredoškolské štipendiá

Staré grunty 52

842 44 Bratislava

 

Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.

Tlačivá ostávajú nezmenené .

V žiadnom z tlačív a v ich jednotlivých bodoch, neuvádzať pôvodný názov  organizácie  – ÚIPŠ.

Žiadosť o platbu posielajte do 5. dňa v mesiaci.

SÚBORY NA STIAHNUTIE