Vážení rodičia,

v súvislosti s poskytovaním obedov v školskej jedálni v novom školskom roku 2020/2021 Vám dávame na vedomie dve povinnosti, ktoré je potrebné zabezpečiť pred začiatkom stravovania žiaka:

1. Úhrada poplatkov za stravovanie 

a) platba za stravné,

b) vratná kaucia – pokiaľ neostala z minulého roka 20 €, ostatní zaplatia len chýbajúcu časť sumy do výšky plnej kaucie, výšku sumy prenesenej kaucie z minulého roku zistíte v záložke platby po sprístupnení tejto funkcie firmou aSc-agenda, o sprístupnení funkcie budete informovaní notifikačnou správou systému EduPage do IŽK). VRATNÁ KAUCIA SA NETÝKA ŠTUDENTOV GYMNÁZIA!

2. Odovzdanie písomnej prihlášky vedúcej školskej jedálne (v prílohe)

Termín: do 2.9. 2020

Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní oboch platieb do systému EduPage a po odovzdaní prihlášky!

Pokyny k platbe sú uvedené nižšie (v prílohe je priložená celá smernica o poskytovaní stravovacích služieb).

Školská jedáleň začína variť od 3.9. 2020.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Prajeme Vám radostný a požehnaný vstup do nového školského roka.

Daniel Masarovič, riaditeľ

Platba zákonného zástupcu:

A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

  Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €              II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

                                                   GYMNÁZIUM (1. – 4. ročník) – 33 €

B) Vratná kaucia – zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obedav stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikol nárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.

Pokyny k platbe stravného:

Pokyny k platbe stravného:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.

Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

Pokyny k úhrade vratnej kaucie

Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                       0308

Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.

Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.

Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:45 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obed neodobral, bude tento obed uhradený z kaucie (1,20 €) a zo stravného (zvyšná časť).    

Príležitostné akcie

Naša škola za výhodných podmienok ponúka možnosť pre usporiadanie rodinných osláv či iných príležitostných akcií v školskej jedálni. Viac informácií u vedúcej školskej jedálne – osobne v pracovné dni od 7:30 do 15.00 alebo na tel. čísle.

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Fotogaléria